Provozní řád telefonie ZČU

Z HelpDesk

Logo ZCU pro provozni rady.png

Centrum informatizace a výpočetní technikyVyhláška ředitele CIV č. 1/2010Provozní řád telefonie ZČUI. Obecná ustanovení


 1. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti uživatelů při užívání telefonních služeb ZČU v souladu s odstavcem 6 článku I. směrnice rektora 10R/2008 (Pravidla používání sítě WEBnet).
 2. Použitím pevného (stolního) telefonu, softwarového IP telefonu nebo telefonu mobilního, který využívá telefonního čísla Západočeské univerzity v Plzni, vzniká uživateli povinnost řídit se tímto provozním řádem.
 3. Poskytované telefonní služby mají vnitropodnikový charakter. Pro služby vyžadující vysokou dostupnost (zejména se jedná o elektronickou zabezpečovací signalizaci, elektronickou požární signalizaci, ohlašovny požárů a nouzová volání) je nutné využít služby telefonních poskytovatelů s patřičným stupněm zabezpečení a dostupnosti.


II. Zřízení a správa telefonního účtu


 1. Telefonní účty mohou být poskytnuty pouze zaměstnancům a studentům Západočeské univerzity v Plzni. V odůvodněných případech však může vedoucí pracovník požádat o poskytnutí telefonního účtu i dalším osobám či subjektům.
 2. Telefonní účty jsou poskytovány ve čtyřech variantách tarifů:
  kategorie I. - hovory bez dalších poplatků. tj. v rámci ZČU, případně pomocí ENUM
  kategorie II. - rozšíření kategorie I. o možnost volání na pevné linky v ČR
  kategorie III. - rozšíření kategorie II. o možnost volání na mobilní čísla
  kategorie IV. - rozšíření kategorie III. o možnost volání do zahraničí.
 3. Ve všech kategoriích není povolena služba DMS a platby třetím stranám. U kategorie IV. může být toto omezení zrušeno na písemnou žádost vedoucího pracovníka daného pracoviště.
 4. Každý telefonní účet je přiřazen právě do jedné z uvedených kategorií, přičemž mobilní telefony mohou být z technických důvodů zařazeny pouze do kategorie IV.
 5. Přiřazení a přesuny do jednotlivých kategorií jsou prováděny na základě žádosti uživatele (kategorie I.), žádosti vedoucího pracovníka příslušného pracoviště zaslané e-mailem (kategorie II. a III.) nebo na základě předepsaného formuláře v papírové nebo elektronické formě, který je podepsán vedoucím pracovníkem daného pracoviště (kategorie IV.).
 6. Přidělení konkrétního telefonního čísla se řídí číslovacím plánem a technickými podmínkami.
 7. Každé telefonní číslo je přiřazeno právě jednomu telefonnímu účtu, přičemž k jednomu účtu může náležet více telefonních čísel.
 8. Zrušení nebo dočasné zablokování telefonního účtu může být provedeno na žádost uživatele nebo vedoucího pracovníka příslušného pracoviště.
 9. V případě důvodného podezření na zneužití telefonního účtu může být tento účet správcem dočasně zablokován.
 10. Vedoucí pracoviště má nárok na kontrolu výpisu hovorů všech svých podřízených. Zaměstnanec má nárok na kontrolu výpisu svých hovorů.
 11. Informace o všech telefonních číslech jsou uvedeny v telefonním seznamu, přičemž za správnost a aktualizaci údajů zodpovídá příslušné pracoviště.
 12. Veškeré požadavky jsou směrovány výhradně na HelpDesk CIV.


III. Práva a povinnosti uživatelů


 1. Uživatel je povinen seznámit se na stránkách uživatelské podpory s technickými doporučeními týkajících se jím používaného telefonu.
 2. Poskytovaná služba je určena pro služební hovory, tj. zejména pro administrativní, vzdělávací, výzkumné a vývojové nebo umělecké účely a pro další tvůrčí činnost.
 3. Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele, zejména formou hlasového spamu.
 4. V případě ztráty mobilního nebo pevného telefonu je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na HelpDesk CIV.
 5. V případě podezření na zneužití účtu pro SW telefon nebo napadení počítače, na kterém je SW telefon provozován, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na HelpDesk CIV.


V Plzni dne 3. 3.2010

CIV-114-10

Ing. Vladimír Rudolf, ředitel CIV