Provozní řád veřejných počítačových učeben CIV

Z HelpDesk


Logo ZCU pro provozni rady.png

Centrum informatizace a výpočetní technikyVyhláška ředitele CIV č. 1/2006Provozní řád veřejných počítačových učeben CIVI. Obecná ustanovení


 1. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti uživatelů v počítačových učebnách CIV v souladu s odstavcem 2 článku III směrnice rektora 8R/1998 (pravidla používání sítě WEBnet).
 2. Vstupem do počítačové učebny CIV je uživatel povinen dodržovat tento provozní řád.
 3. Vstup do počítačových učeben CIV je povolen pouze studentům, zaměstnancům ZČU a osobám pověřených dozorem nebo údržbou. Jiné osoby mají povolen vstup pouze v rámci kurzů a školení organizovaných ZČU.
 4. Při vstupu do počítačové učebny CIV s elektronickým zámkem ovládaným kartou JIS uživatel odpovídá za to, že s ním nevstoupí do učebny další osoba bez ověření snímačem JIS a že po vstupu do učebny budou dveře zavřeny.
 5. Kterákoli osoba přítomná v počítačové učebně CIV je povinna na požádání oprávněných pracovníků prokázat svoji příslušnost k ZČU průkazem studenta/zaměstnance (kartou JIS). V případě pochybností jsou pracovníci HelpDesku oprávněni požadovat prokázání totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem). Odmítne-li osoba přítomná v učebně prokázat svoji totožnost, bude předána bezpečnostní službě ZČU nebo Policii ČR.
 6. Počítačové učebny CIV jsou nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem.
 7. Veškeré porušování tohoto provozního řádu bude řešeno v souladu s disciplinárním řádem CIV.


II. Povinnosti uživatelů


 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat směrnici rektora č. 1998/08R (Pravidla používání sítě WEBnet), včetně jejích novelizací, a tento provozní řád.
 2. Uživatelé jsou povinni se řídit pokyny pracovníků CIV. Pokyny mohou být vydány ústně nebo formou písemné vývěsky.
 3. Uživatelé smějí prostředky počítačové učebny používat pouze v souladu s Pravidly používání sítě WEBnet.V případě, že je učebna zařazena v rezervačním systému, je uživatel povinen rezervace respektovat.
 4. Není dovoleno nepřiměřené nebo zbytečné obsazování a využívání pracovních stanic (jako například pouštění distribuovaných výpočtů v celé učebně nebo zamykání pracovních stanic na neopodstatněně dlouhou dobou).
 5. V učebnách platí striktní zákaz provozování činností vedoucích k poškozovaní hardware. Za takovouto činnost se považuje také konzumace jídla nebo pití z neuzavíratelné nádoby.
 6. Je zakázáno zasahovat do hardwarového vybavení učeben, přemisťovat počítače nebo kabeláž. Povoleno je připojování pouze takových periferních zařízení, jejichž použití nepoškodí hardware a nebude omezovat ostatní uživatele.
 7. Uživatel nesmí omezovat ostatní uživatele, např. rušit je hlukem, hlasitou hudbou nebo telefonováním.
 8. Je zakázáno zavádět operační systém z donesených médií (CD, USB disk, ...).
 9. Připojení notebooků je dovoleno jen na místech speciálně k tomu určených.
 10. Zjistí-li uživatel nekompletnost nebo nefunkčnost počítačové sestavy, je povinen závadu neprodleně oznámit pracovníkům HelpDesku CIV.
 11. Pracovníci HelpDesku CIV mají právo kdykoli požádat uživatele o ukončení práce nebo opuštění učebny.
 12. Do počítačové učebny CIV je možné vstupovat pouze v řádně očištěné obuvi.


Plzeň 10. 2. 2006

Ing. Vladimír Rudolf