Provozní řád kolejních sítí ZČU

Z HelpDesk

Logo ZCU pro provozni rady.png

Centrum informatizace a výpočetní technikyVyhláška ředitele CIV č. 4/2006Provozní řád kolejních sítí ZČUI. Obecná ustanovení


 1. Tento provozní řád upravuje používání lokálních počítačových sítí (dále jen kolejní síť nebo síť) provozovaných v budovách kolejí ZČU nebo ubytoven připojených k síti WEBnet bez ohledu na to, zda se jedná o síť zřízenou ZČU nebo jiným subjektem.
 2. Podmínky provozu výpočetní techniky na kolejích upravuje kolejní řád a provozovatel dané koleje.
 3. CIV neposkytuje uživatelům kolejní sítě přímou technickou pomoc. Podpora uživatelů je poskytována prostřednictvím pověřených správců (čl. III odst.1).


II. Připojení do kolejní sítě


 1. Právo používat kolejní síť má každý ubytovaný student. Připojení může být odmítnuto, neumožňují-li to organizační, technické nebo kapacitní důvody.
 2. Přístup do kolejní sítě je uživateli umožněn na základě registrace, při které uvede mj. hardwarovou adresu svého počítače. Registrace probíhá samoobslužně prostřednictvím webových stránek kolejního informačního systému.
 3. Registrace se provádí vždy na jeden akademický rok.
 4. Připojovaný počítač musí splňovat platné normy podle používaných technologií, zejména specifikaci IEEE 802.3 Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT/TX.
 5. Připojením do kolejní sítě se uživatel zavazuje dodržovat podmínky používání sítě WEBnet a tohoto provozního řádu.


III. Studentská samospráva


 1. Pro správu kolejních sítí jsou pověřenou organizační jednotkou ZČU určeni oficiální správci kolejních sítí (dále jen správce) . Správci jsou odpovědní CIV a SKM.
 2. Správce má tyto povinnosti:
  a. připojovat uživatele (konkrétní postup je specifický pro jednotlivé koleje a správce je s postupem seznámen při nástupu do funkce),
  b. vést informace o připojených uzlech a jejich uživatelích v síti,
  c. sledovat DNS a DHCP záznamy tak, aby byly podchyceny všechny koncové stanice,
  d. sledovat síť a snažit se případné problémy v přiměřeném čase napravit,
  e. informovat CIV o případných problémech, které mají zásadní vliv na provoz sítě,
  f. informovat CIV o uživatelích, kteří i přes jeho snahu o nápravu nadále využívají síť v rozporu s pravidly sítě WEBnet a v rozporu s jinými nařízeními ve vztahu k počítačové síti a ZČU,
  g. řešit problémy uživatelů lokálního charakteru,
  h. informovat CIV o změnách v síti či síťových prvcích, které jsou zásadního charakteru pro funkci sítě/prvku.
 3. Správce pro udržitelný chod kolejní sítě má následující práva:
  a. v odůvodněných případech dostupnými prostředky omezit/zamezit přístup do sítě na pokyn pracovníků CIV, na pokyn vedoucího SKM nebo podle vlastního zdůvodnitelného uvážení. Důvod je v tomto případě povinen nahlásit na CIV,
  b. navrhovat CIV změny v nastavení sítě,
  c. předávat CIV a SKM případné požadavky uživatelů,
  d. v nutných případech provést zásadnější změnu nastavení serverů/sítě (ovšem pouze dle oprávnění na jednotlivé prvky sítě) a tuto změnu bez prodlení ohlásit na CIV.
 4. Za vykonávanou činnost má správce nárok na přiměřenou odměnu.


IV. Chování uživatele kolejní sítě


 1. Uživatel je povinen řídit se pokyny pověřených správců kolejních sítí a poskytnout jim součinnost při výkonu jejich funkce.
 2. Uživatel je povinen používat IP adresu přidělenou při registraci (nejlépe protokolem DHCP). Nastavení jiné statické IP adresy je chápáno jako hrubé porušení těchto pravidel.
 3. Uživatel je povinen udržovat své registrační údaje v aktuální podobě.
 4. Každý uživatel plně zodpovídá za veškeré informace, které v kolejní počítačové síti zpřístupnil.
 5. V budovách, kde není instalována profesionální strukturovaná kabeláž, smí student zasahovat do kabeláže jen se souhlasem správce. Zásahy do profesionální strukturované kabeláže jsou zakázány.
 6. Uživatel kolejní sítě nesmí
  a. vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům bránila v řádném používání sítě nebo je dokonce nějak poškozovala,
  b. jakýmkoli způsobem zprostředkovávat připojení dalším osobám nebo subjektům,
  c. připojovat další síťová zařízení bez vědomí správce nebo připojovat jakákoliv komunikační bezdrátová zařízení (WiFi),
  d. vyvíjet či používat prostředky sloužící k obcházení definovaných pravidel připojení, zejména takové, které jakýmkoli způsobem umožňují přístup z vnějšku kolejní sítě k datům či jiným zdrojům umístěným uvnitř.
 7. S uživatelem, který tato pravidla poruší, bude v souladu s disciplinárním řádem CIV přestupek řešen podle závažnosti
  a. domluvou,
  b. zablokováním přístupu do kolejní počítačové sítě na stanovenou dobu (minimálně týden, maximálně rok),
  c. trvalým zablokováním přístupu do kolejní počítačové sítě,
  d. předání případu k řešení vyšším instancím (disciplinární komise fakult, Policie ČR).Plzeň 10. 2. 2006

Ing. Vladimír Rudolf