Aktuality:Pokus o phishingový útok (Exekuce)

Z HelpDesk

Vážení kolegové, dnes se objevil velice zdařile napsaný podvodný email. Který vyhrožuje exekucí. Jsou zde použita i pravá jména exekutorů a liší se email od emailu. Dále se ještě liší v částkách a jiných drobnostech. Email obsahuje i přílohu, tu neotvírejte, a email ihned smažte. Ukázka viz pokračování aktuality.


Ukázka podvodného emailu

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ 76502816, se sídlem Rychtaříkova 9, 361 00 Plzeň pověřený provedením exekuce: č.j. 83 EXE 607/2014 -16, na základě exekučního titulu: Příkaz č.j. 046022/2014-485/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 6 820,00 Kč Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 607,00 Kč včetně DPH 21% Náklady exekuce paušálem: 3 908,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění všech povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 364285495/2200, variabilní symbol 74482549, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy 12 335,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Adam Slavický