Pravidla používání sítě WEBnet

Z HelpDesk
Verze z 21. 8. 2023, 15:38, kterou vytvořil Svamberg (diskuse | příspěvky) (zmena support.zcu.cz -> helpdesk.zcu.cz (automaticky))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Logo_ZCU_pro_provozni_rady.png

doc. Ing. Josef Průša, CSc.

            rektor

Plzeň 9. dubna 2008
R-167-08


Směrnice rektora č. 10R/2008

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SÍTĚ WEBNET


Tato směrnice stanoví pravidla pro používání počítačové sítě (dále jen „WEBnet“) Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „ZČU“).


Článek 1

Základní ustanovení


 1. WEBnetem se pro účely této směrnice rozumí souhrn technického a programového vybavení centrálně spravovaných celouniverzitních výpočetních systémů, k nim připojených výpočetních prostředků a sítí jednotlivých pracovišť ZČU a všech prostředků pro vzájemné propojení těchto systémů.
 2. Uživatelem WEBnetu se pro účely této směrnice rozumí každý, kdo přímo nebo nepřímo užívá WEBnet nebo zařízení k němu připojená.
 3. Uživatelským kontem se pro účely této směrnice rozumí přístupové právo k WEBnetu. Přístup k uživatelskému kontu se uskutečňuje prostřednictvím vhodného autentizačního mechanismu, obvykle se jedná o uživatelské jméno a uživatelské heslo.
 4. Orion kontem se pro účely této směrnice rozumí typ uživatelského konta sloužícího k využívání centralizovaných služeb a aplikací výpočetního prostředí Orion ZČU. Centrální správu Orion kont zajišťuje Centrum informatizace a výpočetní techniky (dále jen „CIV“). Pravidla vytváření Orion konta uvádí příloha č. 1.
 5. Provozovatelem WEBnetu a jeho centrálním správcem je CIV.
 6. Provozovatelem a správcem části WEBnetu, serveru nebo počítačové učebny (laboratoře) je pracoviště ZČU, které má část WEBnetu, server nebo počítačovou učebnu ve správě. Vyžaduje-li to charakter pracoviště, provozovatel vydává pro toto pracoviště provozní řád, který je v souladu s touto směrnicí. Vzor provozního řádu poskytne provozovateli na vyžádání CIV.
 7. Administrátorem je zaměstnanec ZČU, kterého vedoucí pracoviště pověřil k výkonu činností souvisejících se systémovou správou a údržbou provozovaného systému.
Článek 2

Zásady používání WEBnetu


 1. Přístup do jiných počítačových sítí, který je prostřednictvím WEBnetu zprostředkován, je umožněn pouze pro vzdělávací, výzkumné a vývojové nebo umělecké účely a pro další tvůrčí činnost. Při přístupu k informačním zdrojům je nutno striktně dodržovat pravidla chování platná v přistupované síti.
 2. Počítače, notebooky a další mobilní zařízení lze připojovat k síti WEBnet jen na vyhrazených místech a prostředky k tomu určenými. Používání bezdrátového připojení (WiFi) je stanoveno provozním řádem pro připojování mobilních zařízení, který zpracovává a zveřejňuje CIV na adrese http://helpdesk.zcu.cz.
 3. Při práci v síti WEBnet je zejména zakázáno:
  (a) připojovat komunikační zařízení (směrovače, přepínače apod.) nebo celé sítě do WEBnetu bez souhlasu CIV,
  (b) instalovat bez schválení administrátora programové vybavení neúměrně zvyšující zatížení WEBnetu a serverů,
  (c) neoprávněně instalovat, rozmnožovat nebo sdělovat veřejnosti prostřednictvím sítě Webnet díla, počítačové programy, databáze a další výsledky duševní tvůrčí činnosti, které jsou chráněny právem duševního vlastnictví (zejména autorským zákonem, zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o utajovaných skutečnostech),
  (d) modifikovat neoprávněně programy, data nebo technické vybavení v majetku či užívání ZČU (např. taková změna konfigurace počítače nebo terminálu, která by měla vliv na provoz sítě),
  (e) poškozovat nebo ničit počítačové prostředky (počítače, programové vybavení, komunikační linky),
  (f) zprostředkovávat přístup k síti a k dalším službám WEBnetu jiným právnickým nebo fyzickým osobám,
  (g) pracovat pod cizí identitou nebo zneužívat nedbalosti jiných uživatelů (např. opomenutí odhlášení, nevhodná ochrana souborů) k přístupu k cizím datům nebo informacím,
  (h) odposlouchávat provoz a vytvářet kopie zpráv procházejících jednotlivými uzly sítě, ledaže jde o výkon takové činnosti v rámci výuky specializovaných předmětů odbornou katedrou, přičemž tato činnost musí být prováděna výhradně v laboratořích této katedry za podmínek, které určí provozovatel této laboratoře a se souhlasem dotčených uživatelů,
  (i) používat takové programové prostředky, které mohou vést k získání cizí identity,
  (j) používat programové prostředky s cílem získání neodůvodnitelné anonymity (např. posílání anonymní pošty apod.),
  (k) pokoušet se získat přístupová práva, která nebyla přidělena administrátorem (např. neautorizovaný přístup k libovolným neveřejným informačním zdrojům ZČU nebo třetích osob); pokud uživatel získá taková práva chybou programového či technické-ho vybavení, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit administrátora;
  (l) vytvářet programy napomáhající činnostem specifikovaným v písm. d) až k) nebo je používat,
  (m) používat počítačové prostředky ZČU k činnostem uvedeným v písm. d) až k) proti jakékoli jiné organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím WEBnetu,
  (n) využívat služby WEBnetu pro šíření obchodních informací, pro reklamní účely, pro politickou nebo náboženskou agitaci nebo pro šíření informací, které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními normami ZČU, etickými nebo morálními normami nebo které mohou poškodit jméno ZČU,
  (o) obtěžovat ostatní uživatele nevyžádanou elektronickou poštou.


Článek 3

Základní povinnosti a práva CIV


 1. CIV odpovídá za provoz WEBnetu a funkčnost připojení jednotlivých pracovišť.
 2. CIV odpovídá za provoz centrálních síťových služeb a počítačových učeben ve správě CIV; zpracovává a zveřejňuje jejich provozní řády na adrese http://helpdesk.zcu.cz.
 3. CIV metodicky řídí administrátory v oblasti pravidel používání WEBnetu.
 4. CIV má právo monitorovat provoz sítě WEBnet. V případě odůvodněné potřeby kontroly oprávněnosti přístupu ke zdrojům sítě nebo jiného porušování této směrnice může pověřený pracovník na základě rozhodnutí ředitele CIV monitorovat činnost konkrétního uživatele WEBnetu.
 5. CIV má právo dočasně omezit přístup ke službám WEBnetu při důvodném podezření z porušování této směrnice.
 6. CIV má právo v případě důvodného podezření ze zneužití uživatelského konta okamžitě zablokovat uživatelské konto. Informaci o zablokování uživatelského konta předá CIV neprodleně příslušnému nadřízenému pracovníkovi nebo studijnímu oddělení příslušné fakulty nebo vysokoškolského ústavu.


Článek 4

Základní povinnosti provozovatele


 1. Provozovatel podle čl. 1 odst. 6 je povinen zabezpečit vhodnými prostředky používanou výpočetní techniku. Povinnost ochrany se vztahuje na používané technické prostředky, programové vybavení a všechna data.
 2. Provozovatel podle čl. 1 odst. 6 je povinen zajistit, aby veškeré jím používané počítače v síti WEBnet byly řádně zaregistrovány a aby uživatel používal výhradně centrálně přidělené adresy.
 3. Provozovatel podle čl. 1 odst. 6 je na spravovaných zařízeních povinen prostřednictvím administrátorů zajistit ochranu autorských práv a oprávněné používání produktů a dodržování stanovených licenčních podmínek.
 4. Provozovatel podle čl. 1 odst. 6 vytváří a ruší uživatelské konto k serveru nebo informačnímu systému. Provozovatel je při vytváření konta povinen dodržovat jednotné zásady vytváření uživatelských jmen a společné zásady administrace, které vytváří CIV.


Článek 5

Práva a povinnosti uživatele


 1. Základním právem uživatele je právo na získání uživatelského konta.
 2. Ke komerčním účelům je uživatel oprávněn využívat WEBnet výhradně v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a se směrnicí o doplňkové činnosti.
 3. Uživatel je povinen:
  (a) seznámit se se způsobem používání a pravidly sítě WEBnet před prvním přístupem k WEBnetu,
  (b) respektovat provozní řády vztahující se k používaným prostředkům, službám nebo prostorám vydávané jednotlivými provozovateli,
  (c) respektovat rezervace počítačů, počítačové učebny nebo jiných technických zařízení rozvrhovaných prostřednictvím rezervačního systému,
  (d) respektovat pokyny oprávněných osob a administrátora a na jejich požádání prokázat svoji totožnost (identifikační karta ZČU, index, občanský průkaz, cestovní pas),
  (e) používat WEBnet v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách výhradně k plnění studijních nebo pracovních povinností v rámci vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a k doplňkové činnosti ZČU,
  (f) uzavřít své uživatelské konto netriviálním heslem, které je povinen udržovat v tajnosti před ostatními uživateli nebo třetími osobami,
  (g) zabezpečit ochranu autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví, osobních a citlivých údajů.


Článek 6

Závěrečná ustanovení


 1. Porušení této směrnice je porušením pracovní kázně nebo může být posouzeno jako disciplinární přestupek. Tímto ustanovením není dotčeno právo ZČU na náhradu způsobené škody ani občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost uživatele.

Touto směrnicí se ruší směrnice rektora č. 8R/1998.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.


doc. Ing. Josef Průša, CSc.

Příloha:

Vytváření Orion konta


Rozdělovník:

- kancelář rektora, prorektoři, kancelář kvestora

 • kanceláře děkanů, tajemníci fakult
 • ředitelé UUD, NTC, ÚCV, CIV, UK, PS, SKM
 • vedoucí odborů IA, OLP, EO, PER, OSRA, IPC, ZV, VYD, OSV, VV


Vyřizuje: CIV, č. tel. 377 632 700


Příloha


Vytváření Orion konta


 1. Zaměstnanec ZČU získává právo na vytvoření Orion konta v den vzniku jeho pracovního poměru k ZČU a ztrácí toto právo ke dni skončení jeho pracovního poměru k ZČU. Pro posouzení nároku jsou rozhodující údaje v personální agendě ZČU.
 2. Student ZČU získává právo na vytvoření Orion konta dnem zápisu ke studiu na ZČU a ztrácí toto právo v den ukončení nebo přerušení studia. Pro posouzení nároku jsou rozhodující údaje ve studijní agendě ZČU.
 3. Třetí osoba získává právo na vytvoření Orion konta na základě platné smlouvy pokud ke své činnosti toto konto potřebuje a ztrácí toto právo ke dni skončení platnosti smlouvy. Uvedené skutečnosti sděluje CIV vedoucí pracoviště, kde třetí osoba provádí činnost podle smlouvy (dále jen „garant“). Garant je odpovědný za to, aby příslušná smlouva obsahovala ustanovení o tom, že třetí osoba je vázána ustanoveními této směrnice a ustanovení o tom, že v případě porušení smlouvy má ZČU právo na zrušení Orion konta. Garant dále odpovídá za pravdivé uvedení a aktualizaci informací o vztahu třetí osoby k ZČU. Garant je zejména povinen neprodleně informovat CIV o pominutí důvodu k užívání konta třetí osobou. Evidenci uživatelských kont třetích osob vede CIV.
 4. Zaměstnanec, student nebo třetí osoba si Orion konto vytváří zpravidla samoobslužně podle návodu, který CIV zveřejňuje na http://helpdesk.zcu.cz. Podporu při vytváření Orion konta poskytuje HelpDesk CIV.
 5. Při vytváření Orion konta je uživatel povinen prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo pasem. Zaměstnanec nebo student ZČU může jako doklad totožnosti použít identifikační kartu ZČU.
 6. Zablokování Orion konta zajistí CIV automaticky k okamžiku, kdy je údaj o zániku práva na vytvoření Orion konta zanesen do personální agendy, studijní agendy nebo evidence kont třetích osob. Nevratně pak CIV zruší Orion konto, pokud zaměstnanci, studentovi nebo třetí osobě do šesti měsíců nevznikne právo na vytvoření Orion konta.