E-spis

Z HelpDesk

Spisová služba slouží k evidenci, archivaci a skartaci doručených, i vlastních dokumentů.

Ověření se provádí přes Orion konto.

AKTUALITY

LEGISLATIVA

  • zákonné požadavky jsou dané zákonem č. 499/2004 Sb. [1] Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • procesní požadavky řeší vyhláška č. 259/2012 Sb. [2] Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • technické požadavky jsou stanoveny v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby [3]

Zároveň je nutné dodržovat vnitřní předpisy dané Spisovým a skartačním řádem.

Od 1. července 2010 musí školy podle zákona č. 190/2009 Sb. ze dne 28. května 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vykonávat spisovou službu v elektronické podobě.

NÁVODY

Návody jsou pro větší přehlednost rozděleny na:

Uživatelské nastavení Oběh dokumentů Archivace dokumentů Nejčastější dotazy

PŘÍRUČKY

ŠKOLENÍ E-SPIS NA ZČU